Závěrečná zkouška

NZZ.gif

 

Informace o ZZ pro žáky 3. ročníků.

 

     1.    Citace ze zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (§ 75)
 (1) Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
(2) V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.
(3) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(4) Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

     2.    Termíny závěrečných zkoušek

Červen 2017                         
Písemná část zkoušky:              Automechanik - 2.6.2017
Praktická část zkoušky:              Automechanik - 5. - 7.6. 2017
Ústní část zkoušky:                     Automechanik 15. - 16. 6.2017
 
Září 2017
Písemná část zkoušky:          11.září 2017
Praktická část zkoušky:         12.září 2017
Ústní část zkoušky:             14.září 2017
 
       
Prosinec 2017
Písemná část zkoušky: 4.12.2017
Praktická část zkoušky: 5.12.2017
Ústní část zkoušky: 7.12.2017
 
      3.   Citace z vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění (§5)
(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v řádném termínu (červen 2016) z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
 
                
 
                                                                                        Ing. Václav Mikeš
                                                                                    ředitel SOŠ a SOUd Čáslav,
                                                                                       příspěvková organizace