KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav

 

tel.: 327 312 845, 739 418 639, e-mail: skola@sosasoudopravnicaslav.cz

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

 

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních oborech.

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 15. květen 2019

23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

26 – 57 – H/01 Autoelektrikář

23 – 55 – H/01 Karosář

Pro přijetí do učebních oborů

Přijímací zkouška se nekoná a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná.

1.      Úspěšné ukončení základního vzdělání.

  1. Splnění povinné školní docházky.
  2. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.
  3. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2019-2020
  4. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, dne 25. května 2019. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny L, M:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 15. květen 2018

39 – 41 – L/01 Autotronik

39 – 08 – M/01 Požární ochrana

 

Pro přijetí do studijních oborů

 

39 – 41 – L/01Autotronik

a) Úspěšné ukončení základního vzdělání.

b) Splnění povinné školní docházky.

c) Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v

    2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. – 40 % podíl.

 

 

39–08-M/01 -Požární ochrana

a)    Úspěšné ukončení základního vzdělání.

b)   Splnění povinné školní docházky.

c)    Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Prospěch (ZŠ) – 10% podíl.

d)   Fyzické testy – běh na 200m – 15 % podíl a plavání na 50m – 15% podíl.

(Proběhnou dne 16. 5. 2019 od 8:00 hodin v SOŠ a SOU dopravní)